نیوجرسی

نیوجرسی به عنوان قطعات جداکننده مسیرهای ترافیک طراحی و تولید شده اند که در صورت برخورد خودرو به آن آسیب کمتری ببینند و همینطور مانع تصادف دو خودرو از روبه رو و با انحراف خودرو به سمت مقابل جاده می شوند.