آزمایشات و تاییدیه ها | IAGCO

آزمایشات و تاییدیه ها

 

رفتار در برابر آتش

مقاومت اجزای سازه ای در برابر آتش سوزی براساس مدت زمانی سنجیده می شود که این اجزا می توانند آتش را بدون سوختن و فروریختن تحمل کنند. سبکدانه در دمای 12000 سانتیگراد تولید می شوند و می توانند شوک حرارتی تا دمای 11000 سانتیگراد را تحمل نمایند.

عایق صوتی

به طور کلی در مواردی که تخلخل وجود دارد انرژی ذرات هوایی که در اثر صوت به داخل حفره می رود و از آن خارج می شود، به دلیل ایجاد اصطکاک مستهلک شده و به گرما تبدیل می شود. ویژگی سطح بلوک و خواص سبکدانه باعث جذب صوت می گردد.

 
 
 
سوالی دارید؟ تماس بگیرید