فرآیند تولید شن و ماسه | IAGCO

فرآیند تولید شن و ماسه

gritand-sandprocess2
 
centrifuge

سنگ‌شکن‌های سانتریفیوژی

سنگ شکن های سانتریفیوژی نسبت به سایر سنگ شکن های موجود در ایران، تکنولوژی به روز تری دارد. سنگدانه های حاصل از خردایش سنگ شکن های رایج، پولکی بوده و جهت استفاده در موارد خاص مناسب نمی باشند. در حالی که با استفاده از سنگ شکن های سانتریفیوژی، عملیات پردازش به صورت کامل بر روی مواد اولیه انجام می گیرد و مصالح حاصل با توجه به درصد شکستگی مناسب، تطابق بسیار خوبی با نیازهای کارفرما دارد.

 

 
makhlootshoor

دستگاه مخلوط‌‌ شور

دسـتگاه مخلـوط شـور بـه جهـت تمیز کردن مخلوط شـن و ماسـه تولیـدی از فراینـد خردایـش در سـنگ شـکن، از مـواد مضـر بـرای ترکیـب بتـن ماننـد رس و گرد و خاک بـه کار می رود .بـا و پایین رفتـن مـداوم مخلـوط در ایـن دسـتگاه و نیـز وجـود آب ، باعـث حـل شـدن آلودگی هـای قابل حـل می شـود و محصـول نهایی به جهـت درصـد حجمـی مـواد مضـر به حـد قابل قبـول و اسـتاندارد خواهد رسـید.


sarand

سرند

آنچه مجموعه حاضر را از مجموعه های مشابه متمایز می سازد استفاده از سرندهای پلی یورتانی به جای سرندهای فلزی معمول می‌باشد. مهمترین مزیت این سرندها نسبت به سایر سرندهای موجود، عدم چسبیدن گرد و غبار و ذرات ریز سنگدانه به دیواره‌های سرند و در نتیجه عدم تغییر سایز حفره‌‌‌های سرند می باشد که این امر اثر خود را در بحث دانه بندی نشان می‌دهد. در مواردی که دانه بندی حساس می باشد، استفاده از سرندهای پلی یورتانی موجب میشود دانه بندی مورد نیاز تامین شده و در نتیجه خواص مطلوب در بتن یا آسفالت مدنظر به دست آید.

 

 
evowash

شست و شو

در معـادن شـن و ماسـه حـذف خـاک رس و سـایر مـواد زائـد (بسـته بـه نوع خـاک معـدن معمـو ذرات بـا سـایز کوچکتر از 75 میکـرون) موجـود در ماسـه تولیـدی همـواره یکی از مشـک ت مهم بشـمار می رود. نسـل جدیـد دسـتگاه هایـی شسـت و شـو موسـوم بـه دسـتگاه ماسـه شـوی (EvoWash) بهره مـی برد. شستشـوی ماسـه در ایـن دسـتگاه هـا بـا با تریـن راندمان مصـرف آب و انـرژی صورت مـی پذیـرد. از جمله ویژگـی های این سیسـتم میتـوان بـه قابلیت جداسازی ذرات ریزدانه مفید برای تولید بتن, تولید ماسه استاندارد، همگن و یکنواخت, قابلیت تنظیم رطوبت ماسه تولیدی و بهینه سازی مصرف آب شـاره کرد.


sieve3

الک

دانه بندی به جهت تاثیر در کارآیی بتن اهمیت دارد ، از طرف دیگر مقاومت با در بتن زمانی حاصل می شود که با توجه به اعمال کار معقول، حداکثر تراکم در مخلوط به دست آید که این امر تنها با ساختن یک مخلوط با کارایی کافی میسر می شود. استفاده از سرندهای پلی یورتانی که ابعاد چشمه های آن معادل الک نمره ۲۰۰ می باشد این امکان را فراهم می سازد که ذرات رس از مخلوط جدا شده ولی ذرات ی همچنان در مخلوط بماند . وجود ذرات ی در مخلوط سنگدانه، این امکان را می دهد که بتن ساخته شده از این سنگدانه، به علت وجود همین ذرات ریز، تخلخل کمتر و در نتیجه علاوه بر خواص مکانیکی با تر و کارایی بیشتر، شرایط ظاهری بتن نیز یک دست تر و قابل قبول تر برای صاحبان کار باشد.

 
سوالی دارید؟ تماس بگیرید