پیمانکاری | IAGCO

پیمانکاری


این شرکت به عنوان یک پیمانکار، تامین کننده تمامی مواد و مصالح ساختمانی، نیروی کار، تجهیزات و خدمات مورد نیاز پروژه های ساختمانی می باشد. ما همچنین قادر به بکارگیری پیمانکاران زبده و متخصص برای انجام تمام یا قسمتی از یک پروژه ساختمانی هستیم. اولویت اصلی و مهم ما ایمنی در محیط کار می باشد.
مسئولیت ها: IAG مسئول تمامی نیروهای بکار گرفته شده و پیمانکاران جزء در پروژه، تبادل اطلاعات با کارفرما در طی تمامی مراحل ساخت و ساز می باشد. سایر مسئولیت ها نیز به قرار زیر است: مشاوره به افراد درگیر کار، ایمنی دستگاه ها و تجهیزات، تهیه وسایل و امکانات موقت در محل پروژه و نگهداری پرسنل، نقشه برداری و مهندسی، مصرف و یا بازیافت نخاله ها و ضایعات، تهیه برنامه و جداول زمانی مراحل انجام کار، گردش وجوه نقد و تهیه آمار دقیق.

سوالی دارید؟ تماس بگیرید