اطلاعات فنــی | IAGCO

اطلاعات فنــی


 

نام محصول: رنگ روغنی براق

مشخصات فنی:


پایه رزین: رزین آلکید بلند روغن (لانگ اویل)
حلال ها: حلال های نفتی، آروماتیک ها، الکل ها
قدرت پوشانندگی: حدود 14-10 مترمربع با هر کیلوگرم
درصد جامد: 70%
گرانروی (ویسکوزیته): حدود 30ثانیه با استفاده از کاپ شماره 8 استاندارد ASTM
وزن مخصوص: 1.2±0.1gr/cm³
براقیت: Gloss:98%±2 در 60% زاویه
چسبندگی با دستگاه کراس کات: 5B (بر روی سطوح شیشه ای، فلزی و گچی)
سختی با دستگاه پاندولیی (پرسوز): 5±40 ثانیه
زمان خشک شدن سطحی: 15±2 ساعت

نام محصول: رنگ روغنی مات

مشخصات فنی:


پایه رزین: رزین آلکید بلند روغن (لانگ اویل)
حلال ها: حلال های نفتی
قدرت پوشانندگی: حدود15 مترمربع با هر کیلوگرم رنگ
درصد جامد: 80%
گرانروی (ویسکوزیته): حدود 32ثانیه با استفاده از کاپ شماره 8 استاندارد ASTM
وزن مخصوص: 1.5±0.1gr/cm³
تینر رقیق کننده ای که توصیه می شود: تینر روغنی
چسبندگی با دستگاه کراس کات: 4B
سختی با دستگاه پاندولیی (پرسوز): 5±45 ثانیه
زمان خشک شدن سطحی: 15±75 دقیقه
 
سوالی دارید؟ تماس بگیرید