پیمانکاری دیوارچینی | IAGCO

پیمانکاری دیوارچینی

وال پست بتنی

استفاده از وال پست ها در دیوارهای غیر سازه ای و غیر باربر، با توجه به اثرات مخرب و خانمان سوز عدم مهار اصولی اجزای غیرسازه ای در هنگام بروز زلزله، امری غیرقابل اجتناب گردیده است. تجربیات ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻛﺸﻮر زﻟﺰﻟﻪ ﺧﻴﺰﻣﺎن (زمستان 1396 در کرمانشاه) ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺑﺎور ﻋﻤﻮم، ﺳﻬﻢ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي از ﺗﻠﻔﺎت ﺟﺎﻧﻲ در .زﻟﺰﻟﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺨﺮﻳﺐ اﻋﻀﺎي ﻏﻴﺮﺳﺎزه اي ﺑﻮده اﺳﺖ

راه ﺣﻞ اراﺋﻪ ﺷــﺪه ﺗﻮﺳــﻂ اﻳﻦ ﺷــﺮﻛﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻤﻼ رﻗﻴﺒﻲ در ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﻴﮕﺬارد (ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻛﻤﺘﺮ از ﻧﺼﻒ ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه در ﺻﻮرت ﻧﺒﺸﻲ ﻛﺸﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎرﻫﺎي ﻓﻠﺰي ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻫﺎي متداول)، ﺑﺎ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي ﻣﺘﺮﻳﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در دﻳﻮار اﻧﺴﺠﺎم ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻪ آن ﻣﻲ ﺑﺨﺸﺪ ﻛﻪ از واﻛﻨﺶ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻴﻦ دﻳﻮار و اﺟﺰاي ﻣﻬﺎر ﻛ ﻨﻨﺪه آن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺧﻮاص ﻣﺘﻔﺎوت فیزیکی آنها به خصوص در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﻫﺎي ﺣﺮارﺗﻲ و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

در صورتی که در تهران حضور دارید می توانید به صفحه اجرای دیوارچینی با بلوک سبک در تهران مراجعه فرمایید.

مزیت استفاده از این نوع وال پست علاوه بر برتری استفاده از مصالح یکدست و یکسان در طول دیوار، در حذف نیاز به قالب بندی است. مطابق بند 7-5-3-6 در لبه های آزاد تیغه ها نیز می توان دقیقا از همین تکنیک ولی با استفاده از بلوک های H  و U، IAG بهره جست.

وال پست بتنی
 
 

ملات آماده بنایی

ملات کشی

سوالی دارید؟ تماس بگیرید