جدول-min
جدول های بتنی از مهمترین عناصر مبلمان شهری می باشند که بیشتر نقش جداکننده در فضاهای مختلف شهر را به عهده دارد. همچنین در دیوار کانال های انتقال آب و فاضلاب به عنوان قطعات پیش ساخته کاربرد دارند.