IAGCO, نویسنده در IAGCO – صفحه 14 از 17

IAGCO

مارس 12, 2019

استفاده از سنگدانه های سبک پومیس و پرلیت در واحدهای بنایی سیمانی (بتنی)

بـا توجـه بـه ایـنکه ایـران کشـوری زلزله خـیز مـی باشـد سـبک سـازی سـاختمان ها از اهمیـت ویـژه ای بـرخوردار اسـت. از جملـه مصـالح ساختمانی پـر مصـرف […]
سوالی دارید؟ تماس بگیرید